Privacy (Nederlands)


AttiqLab B.V. heeft de OetelApp app als een gratis app gebouwd. Deze DIENST wordt gratis door AttiqLab B.V. geleverd en is bedoeld voor gebruik zoals deze is. Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie als iemand beslist om onze service te gebruiken. Als u ervoor kiest om onze Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid. De in dit privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk is bij OetelApp, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.


Verzameling en gebruik van informatie


Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze service, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot e-mail, sociale login, naam. De door ons gevraagde informatie wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid. De app maakt gebruik van services van derden die mogelijk informatie verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren. Link naar het privacybeleid van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt


Link naar het privacybeleid van externe serviceproviders die worden gebruikt door de app (Let op sommige policies zijn in het Engels)


Loggegevens


We willen u erop wijzen dat wanneer u onze Service gebruikt, in een geval van een fout in de app verzamelen we gegevens en informatie (via producten van derden) op uw telefoon genaamd Log Data. Deze loggegevens kan informatie bevatten zoals het internetprotocol van uw apparaat ("IP") adres, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij gebruik van onze Service, de tijd en datum van uw gebruik van de Service en andere statistieken.


Cookies


Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke ID's. Deze worden vanuit uw browser verzonden naar de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne apparaat van uw apparaat geheugen.


Deze Service gebruikt deze "cookies" niet expliciet. echter, de app kan code van derden en bibliotheken die "cookies" gebruiken gebruiken voor informatie verzamelen en hun diensten verbeteren. Jij hebt de optie om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie is verzonden naar uw apparaat. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, u mogelijk sommige delen van deze service niet kunnen gebruiken.


Service Providers


We kunnen bedrijven van derden en personen in dienst nemen vanwege de volgende redenen:


  • Om onze service te vergemakkelijken;
  • Om de Service namens ons te leveren;
  • Servicegerelateerde services uitvoeren; of
  • Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

We willen gebruikers van deze Service informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om te presteren de taken die in onze opdracht aan hen zijn toegewezen. Ze zijn dat echter wel verplicht om de informatie voor een ander niet bekend te maken of te gebruiken doel.


Beveiliging


We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus we streven naar commercieel acceptabele middelen om te beschermen het. Maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet, of methode van elektronische opslag is 100% veilig en betrouwbaar, en wij kan de absolute veiligheid niet garanderen.


Links naar andere sites


Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op a klikt externe link, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites worden niet door ons beheerd. Daarom adviseren wij sterk u om het Privacybeleid van deze websites te bekijken. Wij hebben geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacy beleid of praktijken van sites of services van derden.


Privacy van kinderen


Deze Services richten zich niet tot iemand jonger dan 13 jaar. Dat doen we niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen verzamelen onder de 13. Als we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar heeft gezorgd ons met persoonlijke informatie, we verwijderen dit onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind heeft ons persoonlijke informatie verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen uitvoeren.


Wijzigingen in dit privacybeleid


We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Dat ben je dus geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door hier het nieuwe Privacybeleid op te plaatsen pagina. Deze wijzigingen zijn van kracht onmiddellijk nadat ze zijn gepost op deze pagina.


Contact


Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, Aarzel niet om contact met ons op te nemen.Laatste aanpassing 22-01-2019
Privacy (English)


AttiqLab B.V. built the OetelApp app as a Free app. This SERVICE is provided by AttiqLab B.V. at no cost and is intended for use as is.


This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.


If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.


The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at OetelApp unless otherwise defined in this Privacy Policy.


Information Collection and Use


For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to email, social login, name. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.


The app does use third party services that may collect information used to identify you.


Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Last update 22-01-2019